Privacy beleid

Artikel 1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van BVBA KRISTOF VAN EECKHAUTE, met commerciële naam LEDflex, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Smissestraat 28, met het ondernemingsnummer BE0876.553.861, vertegenwoordigd door de heer Kristof Van Eeckhaute (hierna LEDflex genoemd) 

LEDflex hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil LEDflex op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten LEDflex heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

LEDflex leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is LEDflex de verwerkingsverantwoordelijke. Door gebruik te maken van de dienstverlening van LEDflex geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door LEDflex, meerbepaald hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, beschermd en gedeeld.

De website van LEDflex maakt gebruik van cookies. Voor gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens?

LEDflex verzamelt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten en leveranciers.  Afhankelijk van het product of dienst die u bij LEDflex afneemt, betreft dit volgende persoonsgegevens: 

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Taal
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Alle informatie die de betrokkene vrijwillig heeft gecommuniceerd
 • Alle informatie m.b.t. de pagina’s die door de gebruiker op onze website werden bezocht
 • Foto en beeldmateriaal, in uitzonderlijke gevallen en mits uw expliciete toestemming
 • Financiële gegevens

Artikel 3. Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

LEDflex verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

 1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van LEDflex en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.
 2. Om een zakenrelatie met u aan te gaan en om onze dienstverlening op een correcte manier te kunnen uitoefenen.  Dit betreft onder meer:
  -        Facturatie
 3. Om u uit te nodigen voor nieuwsbrieven.  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door te klikken op de uitschrijflink.
 4. Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Artikel 4. Met welk grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

LEDflex baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt LEDflex de gegevens van de betrokkene in het kader van een (pre)contractuele relatie met het oog op onze dienstverlening.

Anderzijds vraagt LEDflex toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, inclusief het gebruik van foto’s en beeldmateriaal.

In uitzonderlijke gevallen beroept LEDflex zich op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

Artikel 5. Met wie delen we mogelijk uw persoonsgegevens?

LEDflex kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.  Indien LEDflex uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door LEDflex bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen LEDflex en de gebruiker.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

Artikel 7. Passende technische en organisatorische maatregelen

LEDflex heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

LEDflex heeft onder meer de servers en apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  Uw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) verstuurd, we hanteren eveneens een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan LEDflex aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Artikel 8 Rechten van betrokkenen

8.1 Recht van inzage

U bent vrij om uw gegevens al dan niet mee te delen aan LEDflex.  U erkent dat bij weigering van mededeling bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.   

 

8.2. Recht van verbetering

U heeft steeds het recht om LEDflex te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

 

8.3. Recht van beperking

U heeft steeds het recht om LEDflex te verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te beperken.

 

8.4. Recht van wissing

U heeft het recht om LEDflex te verzoeken om uw gegevens te wissen.  U erkent dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.

 

8.5.  Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

 

8.6. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan LEDflex in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

 

8.7. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  

8.8. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door LEDflex evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

8.9. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door LEDflex te contacteren, hetzij per e-mail via info@LEDpet.be  , hetzij per post naar LEDflex Smissestraat 28, 9700 Oudenaarde. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

 

8.10. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

Artikel 9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 25 maart 2020